Retinoscope

DHO 051 - Streak Retinoscope (2.5V) w Handle (for 2 C Battery)

DHO 052 - Spare Bulb for Streak Retinoscope

DHO 053 - Streak Retinoscope (3.5V) w recharg Handle w Li Ion Batter

DHO 054 - Spare Bulb for Streak Retinoscope

DHO 055 - Spare Lithium Ion Battery (3.5V)

DHO 056 - Streak Ret. HL 2.5V w Handle (for 2 D Battery)

DHO 057 - Spare Bulb for Streak Retinoscope

DHO 058 - Streak Ret. XL 3.5V w recharge Handle (Plug In) w Li Ion Battery in case

DHO 059 - Spare Bulb for Streak Retinoscope (3.5 V)

DHO 060 - Spare Lithium Ion Battery (3.5V)